Šta kaže slovo Zakona

Postavio sportski ribolov 23/06/2017 0 Komentara Ribolovački tekstovi,

Lov soma bućkom je izrazito efikasan način lova pri kome, pored mamca, ribolovac upotrebljava zvuk bućke kao stimulus. Ovaj vid ribolova zabranjen je u većini država sveta i okarakterisan je kao nesportski...

Da li je moguće očekivati promenu statusa bućke? Predlog je bio da za bućku važi dozvola i pravila za rekreativni ribolov, plus posebna vrsta doplatne dozvole za bućku.

Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov propisano je da je bućka udi- čarski alat za privredni ribolov. Takođe, Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda propisano je da „korisnik može izdati doplatnu dozvolu za rekreativni ribolov, koja važi uz godišnju, za obavljanje rekreativnog ribolova na pojedinim delovima ribarskog područja u skladu sa kategorizacijom ribolovnih voda”. Iz toga proizilazi da nije moguće izdati doplatnu dozvolu za bućku.

 

Lov soma bućkom je izrazito efikasan način lova pri kome, pored mamca, ribolovac upotrebljava zvuk bućke kao stimulus. Ovaj vid ribolova zabranjen je u većini država sveta i okarakterisan je kao nesportski. Ukoliko sredstvo bućka postane sredstvo rekreativnog ribolova, populacija soma (Silurus glanis) bila bi izložena prekomernom izlovu koji bi doveo do nesagledivih posledica po opstanak ove vrste i kvalitativni i kvantitativni sastav celokupnog ribljeg fonda bio bi izložen poremećenim odnosima unutar ekosistema ribolovnih voda u Srbiji. Takođe, Republika Srbija je potpisnica Konvencije o zaštiti evropske divljači i prirodnih stani- šta (Bernska konvencija) koja reguliše ovakve vidove lova divljih životinjskih vrsta. Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov propisano je da se „pomoćno sredstvo bućka može koristiti za sportski ribolov prilikom održavanja sportsko – turističkih manifestacija”.

 

90 odsto populacije ribolovaca vrši ribolov na samo jednom ribolovnom području. Koliko je onda neophodno postojanje jedinstvene dozvole i da li je to moglo biti rešeno sa nekim drugim (jeftinijim) modelom?

Sprovođenjem javne rasprave prilikom donošenja Zakona o zaštiti i održivog korišćenja ribljeg fonda Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja zaključilo je da postoji osnovana potreba uspostavljanja jedinstvene dozvole za teritoriju Republike Srbije (na tekst Nacrta zakona o zaštiti i održivog korišćenja ribljeg fonda pristiglo je više od 400 primedbi i sugestija), kao višegodišnje težnje rekreativnih ribolovaca u Srbiji da umanji troškove kupovine dozvola za ribolov.

 

Da li se planira povećanje ingerencije ribočuvara-volontera koji bi položili ispit za ribočuvara? Ova izmena pravilnika bi obezbedila samostalniji rad volontera s obzirom na posedovanje licence koja bi znatno pomogla boljem čuvanju ribljeg fonda.

Donošenjem Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ribočuvar dobija status službenog lica i u obavezi je da položi stručni ispit za ribočuvara. Predloženo povećanje ingerencija ribo- čuvara – volontera nije moguće iz razloga što je ribočuvar isključivo lice koje je zaposleno na neodređeno vreme kod korisnika, koje ima položen stručni ispit i licencu za ribočuvara.

 

Da li je tačno da je kandidatu za ribočuvara dovoljno da poznaje 75 odsto gradiva kako bi položio ispit? Ako je tako, zašto ribolovac mora da zna 100 odsto zakona, naredbi, propisa?

Ne, to nije tačno. Članom 8. stav 4. Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara propisano je da se „smatra da je kandidat polo- žio stručni ispit ukoliko je tačno odgovorio na više od 75 odsto postavljenih pitanja”. Iz navedene odredbe proizilazi da kandidat mora poznavati sve što je predviđeno programom za polaganje stručnog ispita, a davanjem odgovora na 75% odsto postavljenih pitanja stiče ocenu „položio”. Prilikom polaganja stručnih ispita ne postoji praksa insistiranja na davanju tačnih odgovora na sva postavljena pitanja, jer u protivnom forma i namena ispita gubi smisao gradacije rezultata ispita ispitivanih kandidata.

 

Da li su zabranom izlova školjki kraćih od šest centimetara obuhvaćene i invazivna vrsta Dreissena polymorpha kao i alohtona vrsta Sinanodonta woodiana? Takođe me zanima kako glasi njihov srpski naziv?

Zabrana lova školjki propisana je Naredbom o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda i njome je obuhvaćena samo Unio pictorium dužine manje od osam centimera. Navedene vrste Dreissena polymorpha i Sinanodonta woodiana nisu navedene u tekstu naredbe, njihovi trivijalni nazivi verovatno ne postoje s obzirom da nisu autohtone vrste Srbije.

 

Ukoliko upravljač dozvoli ribolov iz čamca, da li to može da čini selektivno, u zavisnosti od toga preko kog udruženja je ribolovac kupio dozvolu?

Ne. Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda propisano je da godišnja dozvola za rekreativni ribolov važi na svim ribolovnim vodama Republike Srbije.

 

Kako bismo znali precizno da izmerimo dužinu ribe, recite nam, na koji deo ribe se odnosi „sredina osnove repnog peraja”?

Naredbom o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda propisan je način merenja ribe „pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja” što predstavlja karakter koji je veoma čest u ihtiološkim istraživanjima – standardna dužina. Osnova repnog peraja predstavlja koren žbica repa, a sredina osnove nalazi se na središnjem delu ovog regiona tela ribe gledano dorzo – ventalno.

 

Da li se planira obezbeđenje više uređenih površina koje dopuštaju osobama sa posebnim potrebama uživanje u ribolovu?

Uređenje delova obala ribolovnih voda dostupnih za lica sa posebnim potrebama korisnici ribarskih područja realizuju zajedno sa udruženjima lica sa posebnim potrebama. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u okviru delokruga svoga rada podržava svaki vid navedenih aktivnosti.

 

Autor teksta: Tekst priredio Goran Balenović u saradnji sa Ministarstvom 
Objavljeno u ribolovačkom magazinu "Reviri Srbije", broj 14, maj 2010.

Ostavite komentar