Lovostaj riba i lovne dužine - Srbija

Postavio sportski ribolov 30/03/2021 11 Komentara Ribolovački tekstovi,

Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljen je lovostaj za sve ili pojedine vrste riba na ribarskom području, kao i zabrana lova riba koje nemaju propisanu veličinu. Lovostaj je vremenski period u kojem se pojedine vrste riba, osim riba gajenih u ribnjacima, ne mogu loviti niti stavljati u promet

 

Svaštojedi

Naziv ribe Period lovostaja Dozvoljena lovna dužina
ŠARAN - Cyprinus carpio 01.IV - 31.V 30cm
KEČIGA - Acipenser ruthenus 01.III - 31.V 40cm
MRENA - Barbus barbus 15.IV - 31.V 25cm
PROTFIŠ - Leuciscus idus - JAZ 15.IV - 31.V 20cm
PLOTICA - Rutilus pigus 15.IV - 31.V 20cm
SKOBALJ - Chondrostoma nasus - PODUST 15.IV - 31.V 20cm
KLEN - Leuciscus cephalus 15.IV - 31.V 20cm
DEVERIKA - Abramis brama 15.IV - 31.V 20cm
NOSARA - Vimba vimba - ŠLJIVAR   15cm
KRKUŠA - Gobio gobio   10cm
REČNA ŠKOLJKA - Unio pictorum   8cm
GAOVICA - Rhodeus sericeus - KARTOFLA    
KAUGLER - Alburnus alburnus - UKLJEVA, BEOVICA    
VIJUN - Cabitis taenia - ŠTAMPAJZER    
CRVENPERKA - Scardinius erythrophthalmus    
BODORKA - Rutilus rutilus    
KESEGA - Abramis ballerus - NAJLONKA    
CRNOOKA - Abramis sapa    
KRUPATICA - Blicca bjoerkna    
SABLJARKA - Pelecus cultratus    
 

Grabljivice

Naziv ribe Period lovostaja Dozvoljena lovna dužina
SOM - Silurus glanis 01.V - 15.VI 60cm
ŠTUKA - Esox lucius 01.II - 31.III 40cm
SMUĐ - Stizostedion lucioperca 01.III - 30.IV 40cm
SMUĐ KAMENJAR - Stizostedion   25cm
GRGEČ - BANDAR - Perca fluviatilis   10cm
MANIĆ - Lota lota   20cm
JEGULJA - Anguilla anguilla    
ŠRAC - Gymnocephalus schraetse    
BALAVAC - Gymnocephalus cernuu    
PEŠ - Cottus gobio - GLAVOČ    
BUCOV - Aspius aspius 15.IV - 15.VI 30cm
 

Ribe salmonidnih voda

Naziv ribe Period lovostaja Dozvoljena lovna dužina
MLADICA - Hucho hucho 01.III - 3.VIII 100cm
LIPLJEN - Thymallus thymallus 01.III - 31.V 30cm
JEZERSKA ZLATOVČICA - Salvelinus alpinus 01.X - 01.III 25cm
POTOČNA ZLATOVČICA - Salvelinus fontinalis 01.X - 01.III 20cm
POTOCNA PASTRMKA - Salmo trutta 01.X - 01.III 25cm
MAKEDONSKA PASTRMKA - Salmo macedonicus 01.X - 01.III 25cm
DRIMSKA PASTRMKA - Salmo farioides 01.X - 01.III 25cm
DUŽIČASTA PASTRMKA - Oncorhynchus mykiss 01.X - 01.III 25cm
OHRIDSKA PASTRMKA - Salmo letnica 01.X - 01.III 40cm
POTOČNA MRENA, SAPAČA - Barbus peloponnesius   15cm
 

Alohtone vrste

Naziv ribe
BELI AMUR - Ctenopharyngodon idella
BELI TOLSTOLOBIK - Hypophthalmichthys
SIVI TOLSTOLOBIK - Aristichthys mobilis
BABUŠKA - Carassius auratus MELEZ, PASTAK
AMURSKI ČEBAČOK - Pseudorasbora parva - BEZRIBICA
KALIFORNIJSKA PASTRMKA - Salmo gairdne
SUNČICA - Lepomis gibbosus
BAS - Micropterus salmoides
AMERIČKI PATULJASTI SOM - Ictalurus nebulosus
Prilikom obavljanja rekreativnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus, sunčice Lepomis gibbosus, amurskog čebačoka Pseudorasbora parva, amurskog spavača Perccottus glenii, velikoustog basa Micropterus salmoides, babuške Carassius gibelio, svih vrsta roda Neogobius i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.
 

Trajni lovostaj

Naziv ribe
MORUNA - Huso Huso
SIM - Acipenser nudiventris
PASTRUGA - Acipenser stellatus
DUNAVSKA JESETRA- Acipenser gueldenstaedti
ATLANSKA JESETRA- Acipenser sturio
VELIKI VRETENAR - Zingel zinge
MALI VRETENAR - Zingel streber
LINJAK - Tinca tinca
ZLATNI KARAŠ - Carassius carassius
DRIMSKI ŠARADAN - Pachychilon pictum
ČIKOV - Misgurnus fossilis
SVETLICA - Leuciscus souffia
CRNKA - Umbra krameri
CRNOMORSKA HARINGA - Alosa immaculata
DUNAVSKA HARINGA - Alosa caspia
GLAVATICA - Salmo marmoratus
PAKLARA - Lampetra fluviatilis
POTOČNI RAK - Austropotamobius torrentium
REČNI RAK - Astacus astacus

 

Zabranjen je rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena. Zabranjen je rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

 

Na ribarskom području zabranjeno je:

 1. loviti, posedovati i uništavati riblju mlađ i primerke ribe u vreme mresta i lovostaja;
 2. loviti ribu neposredno rukom;
 3. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima, harpunom, ostima, podvodnom puškom i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem, strujom, veštačkim izvorom svetlosti ili hemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju, truju ili omamljuju ribu;
 4. prekidati ili ometati migratorne puteve riba;
 5. loviti noću mladicu, lipljana i pastrmku;
 6. zatvarati, odvraćati i iscrpljivati vodu iz ribolovne vode, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak riba;
 7. tehnički neopravdano, ispuštati vodu iz prirodnih i veštačkih jezera i drugih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
 8. neovlašćeno poribljavanje i translokacija ribe;
 9. ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko područje, riblje plodište, prirodno dobro, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uslovima i mestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti prisvajanje, oštećivanje i premeštanje znakova;
 10. sprečavati spašavanje ribe i riblje mlađi, sa zemljišta koje je poplavljeno;
 11. kretanje licu bez dozvole za privredni ili rekreativni ribolov sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva na ribarskom području, a u neposrednoj blizini ribolovne vode;
 12. držanje alata i sredstava za privredni ribolov i elektroribolov u plovnim objektima koja se nalaze na ribolovnoj vodi ili u objektima i vozilima koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini od strane lica koja nisu ovlašćena za obavljanje privrednog ribolova, ili ribolova u naučnoistraživačke svrhe;
 13. močiti lan, divizmu i konoplju;
 14. loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo – grabuljanjem;
 15. sprečavati ribočuvara u izvršavanju ovlašćenja propisanih članom 14. zakona;
 16. sprečavati ili ometati lica koja poseduju dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov da na ribolovnoj vodi obavljaju isti;
 17. postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribočuvara ribolovnoj vodi;
 18. upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namenjena za obavljanje privrednog ribolova;
 19. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
 20. posedovanje ribe koja je ulovljena suprotno odredbama ovog zakona.

 

11 Komentara

Gane:
06/05/2021, 09:02:36 AM
Odgovori

Имамо набројана разна имена риба осим - Српских имена.... незнам зашто није обухваћен пописом чиков...и он је заштићена врста.......

Radovan:
28/05/2021, 02:28:12 PM

Ima čikov (ČIKOV - Misgurnus fossilis) u odeljku "Trajni lovostaj"

steva:
17/09/2021, 01:20:38 AM
Odgovori

a gde je ovde keciga koja je u zabrani a niko je ne spominje a lopovi ribari love bez granica i to male i ima ih u svim cardama i restoranima,a70 posto tih cardi drze ribari lopovi koji za sitne pare kupuju dozvolu od vojvodina voda i rade sta hoce na vodi,javna pljacka drzavnih voda kosovo je srbija ne postoji nista vise i dodik zadruga sve ostalo ne postoji

admin:
21/09/2021, 01:15:32 PM

Piše gore u tekstu: KEČIGA - Acipenser ruthenus - lovostaj: 01.III - 31.V - lovna duzina: 40cm

Goran:
26/09/2021, 01:28:14 PM
Odgovori

Vezano za kečigu, sa sajta Srbija šuma, iz: ˝IZMENE I DOPUNE PROGRAMA UPRAVLJANJA RIBARSKIM PODRUČJEM „DUNAV“ (2017.-2026.)˝ Od jesetarskih vrsta jedino je Acipenser ruthenus kečiga vrsta koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva u kategoriji zaštićenih divljih vrsta koja je u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Naredbom o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda zaštićena merom zaštite trajni lovostaj. Za kečigu važi trajna zabrana ribolova prema Naredbi o merama za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“ br. 56/15 i 94/18).

zemunac:
20/02/2022, 01:00:06 AM
Odgovori

nekaze se protfis, nego brotfis sto na nemackom znaci hlebna riba.to je nemacka rec. stavili bucova u zabranu, najveca stetocina,bolje da su stavili amura u zabranu posto ga malo ima.a pripada saranskoj vrsti.

zemun:
20/02/2022, 01:02:27 AM
Odgovori

ova pravila su pisana na velebitu.

Srđan Vukić:
24/04/2022, 12:55:30 PM
Odgovori

Potrebno je najhitnije Haringu ukloniti iz trajno zaštićenih vrsta ribe. Rumuni je love i iz čamca, a mi nesmemo ni sa obale. Pojede nam svu mlađ, riba nije autohtona, a mi je trajno štitimo.

Pokojni Toza:
28/04/2022, 07:34:14 AM
Odgovori

Bože kakva lupetanja u komentarima....

Darko:
29/05/2022, 10:14:59 AM
Odgovori

Kazete zabranjeno postavljanje ograda i prepreka radi zabranjivanja prilaska sluzbenog lica.A postavljanje ograda i prepreka(vikendice ,kucice kamp do vode sve ogradjeno nemoze da se dodje do vode) radi sprecavanja prilaska ribolovaca reci je dozvoljeno zakonom?Samo pitam....

Драган:
17/08/2022, 01:15:18 PM
Odgovori

Зашто је забрањен риболов харпуном. Да ли се мисли само на пнеуматски или на било који?

Šuško:
10/03/2023, 12:54:26 PM
Odgovori

Nisam primetio da nešto piše o beovici ili je možda pod nekim drugim nazivom?

čiča:
07/04/2023, 01:30:38 PM
Odgovori

Sve na papiru da hoće neko da primeni u praksi bilo bi ribe za sve a ovako za 5god. neće biti ni kedera.Čeka nas tužno doba ribolova.

Ostavite komentar